Τρίτη 9 Ιανουαρίου 2024

Άρδασσα (Σούλποβον) Δήμου Εορδαίας

 


Άρδασσα (Σούλποβον) Δήμου Εορδαίας

 

Από το βιβλίο του Βασίλη Αποστόλου «Οικισμοί Δήμου Εορδαίας» σελ.146 Κοζάνη 2022

 

Γενικά: Χτισμένος σε ημιορεινή περιοχή με υψόμετρο 630 μ. στη διαδρομή Πτολεμαΐδα, Άρδασσα, Κρυόβρυση, Αναρράχη, Εμπόριο, Μηλοχώρι. Ανήκει στη Δημοτική Ενότητα Μουρικίου, αποτελεί ιδία κοινότητα,

Με την απογραφή που πραγματοποιήθηκε από την Ελληνική Στατιστική Αρχή το 2011 από τους 28 κατοικημένους οικισμούς που απογράφηκαν  στο Δήμο Εορδαίας  η Άρδασσα ως προς τον πληθυσμό βρισκόταν στην 5η θέση.

ΔΕΘ. Ο Παύλος Συμεωνίδης έλαβε αργυρούν μετάλλιον  δια την έκθεσιν του προϊόντος βίκου (Β.Ε 20-1-35).

Εκπαιδευτικά: Ως διδακτήριο χρησιμοποιείται το εν τη εκθέσει της 20/7/24 αναφερόμενο κτήριο, τουρκικού τζαμίου, με την διαφοράν, ότι ως ιερός ναός έπαυσε να χρησιμοποιείται πλέον. Επειδή το διδακτήριο τούτο δε δύναται να περιλάβει όλες τις τάξεις επεσκευάσθη και άλλο οίκημα, κείμενον παρ’ αυτό, δαπάνη της κοινότητος και συνδρομή του κράτους, στην οποία εγκατεστάθη η α΄και β΄τάξη. Το σχολείο εφοδιάσθη με είκοσι νέα τρίεδρα θρανία και δύο πίνακες δαπάνη της κοινότητας (12-21/11/1924  ΑΒΕ 70 ΣΑΕ73).

   Τα δύο διδακτήρια επισκευασθέντα πληρούν τις ανάγκες του διταξίου σχολείου (4-10 ως 18/12/1926  ΑΒΕ 70 ΣΑΕ73).

Τα διδακτήρια και η επίπλωσις διατηρούνται σε καλή κατάσταση. Επειδή όμως κείνται μακράν αλλήλων και δυσχεραίνεται η κανονική λειτουργία  του σχολείου και επειδή η ανέγερσις νέου  διδακτηρίου είναι δύσκολος προς το παρόν, συνεστήσαμεν εις την σχολικήν επιτροπήν και αντάλλαξε το μικρότερον διδακτήριον με το κτήριον του γεωργικού συνεταιρισμού κείμενον πολύ πλησίον του μεγαλυτέρου διδακτηρίου και είναι πολύ καταλληλότερον εκείνου (Σχ. έτος 1927-28 ΑΒΕ 70 ΣΑΕ73).

Το διδακτήριο είναι νεόδμητο διώροφον τύπου τετραταξίου. Λείπουν τα εξωτερικά επιχρίσματα, η κλίμαξ, τα εσωτερικά επιχρίσματα, η οροφή. Πλην τούτου υπάρχει και μικρόν οίκημα κοινοτικό έξωθι του σχολείου στο οποίο στεγάζονται η Α΄ και η Β΄ τάξεις. Σχολικός κήπος δεντροφυτευμένος με 7 χιλιάδες λεύκες (27/5/37).

Διδακτήριο νεόδμητο, διώροφο τύπου τετραταξίου, Έχουν αποπερατωθεί οι δύο αίθουσες του κάτω ορόφου. Υπάρχουν 35 θρανία καινουργή, 10 παλιά σχεδόν άχρηστα, κατασκευάζονται ακόμη 38 καινούργια, μαθητές 337 (17/1/39).

Ο πρόεδρος της σχολικής Εφορείας Αρδάσσης στις 20-8-1939 αναφέρει στο Νομάρχη ότι ο αριθμός των μαθητών των φοιτώντων εις το Δημοτικό Σχολείο, προ τριών και πλέον ετών υπερέβη τους τριακοσίους τεσσαράκοντα (340) εν τούτοις μένει εισέτι τριτάξιον. Επειδή δε ο αριθμός είναι δυσανάλογος με το προσωπικό και οι μαθητές μένουν καθυστερημένοι εις τα μαθήματα, δια ταύτα παρακαλούμε όπως ενεργήσητε δια την συμπλήρωση του προσωπικού προς το συμφέρον της εκπαιδεύσεως (60/1610).

Διδάσκαλοι: Κοσμίδου Αγγελική, 1914, πτυχιούχος 5/ξίου διδασκαλείου, (Άρδασσα 39)

Μυλόπουλος Χρήστος εκ Τραπεζούντος , 1897, μετεκπαιδευθείς σε μονοτάξιο Διδασκαλείο (Άρδασσα 1939)

Ηλιάδης Σεραφείμ διευθυντής του μονοταξίου  δημ. Σχολείου Σουλπόβου  (Άρδασσα) 22-11-24.

Καρακλάνη Μαρία εκ Κοζάνης, 1911, πτυχιούχος 3/ξίου διδασκαλείου (Άρδασσα 38).

Ηλιάδης Σάββας προσωρινός διευθυντής του δημοτικού σχολείου Σουλπόβου (Άρδασσα) 21/1/1924 με μηνιαίο διευθυντικό επίδομα δραχ.20.

   Εκλογικά: Στις εκλογές της 30ης Μαΐου 1915 οι άρρενες εκλογείς ψήφισαν στο  ενδέκατον εκλογικό κέντρο με έδραν το χωρίον Δέβρη εις το οποίον θέλουσι ψηφίασει οι εκλογείς του χωρίου τούτου ως και οι των χωρίων Ραδούνιστα, Σούλποβον και Χασάν –Κιόϊ τόπον ψηφοφορίας ορίζομεν το ελληνικόν δημοτικόν σχολείον.

Εκλογές 9/6/1935 ψηφοφορίσαντες 232. Λαϊκόν –Εθνικόν Ριζοσπαστικόν Κόμμα 135, Μακεδονική Ομάς Ανεξαρτήτων πολιτευτών 36. Μεμονωνένος υποψήφιος Παπαδόπουλος 24. Λευκά 23. Άκυρα 14.

Ιερά: Ιερός Ναός Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, ανεγερθείς το 1949, πανηγυρίζει την 6ην Αυγούστου.

 

Κοινοτικά: Σύσταση της κοινότητας  στις 31/12/1918 με έδρα τον οικισμό Σούλποβον (μετονομάζεται στις 1/2/1927 σε Άρδασσα). Ο οικισμός Κρυόβρυση  στις 3/12/1946 προσαρτάται στην κοινότητα, στις 13/6/1967 ορίζεται έδρα της κοινότητος Κρυόβρυσης. Αναγνώριση του οικισμού Καρυδιά  στις 19/3/1961 και προσάρτησή του στην κοινότητα Αρδάσσης. Ο οικισμός Καρυδιά στις 17/3/1991 καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Κρυόβρυση. Οι οικισμοί Άρδασσα  και Κρυόβρυση  στις 4/12/1997 προσαρτώνται  στο δήμο Μουρικίου.

Στις κοινοτικές εκλογές που πραγματοποιήθηκαν στις 25-10-1925 ψήφισαν  190  εκλογείς και έλαβαν ψήφους οι: Κοσμάς Κοσμίδης 114, Θεόδωρος Ξανθόπουλος 106, Νικόλαος Αφεντουλίδης 95, Ιωάννης Ρωμανίδης 88, Ιορδάνης Προκοπίδης 70, Κων/νος Καστανίδης 70, Γεώργιος Φολτόπουλος 83, Μουράτιος Αποστολίδης 75, Γεώργιος Αμαραντίδης 66, Μουράτιος Κωνσταντινίδης 58.

Για το δημοψήφισμα της 3ης Νοεμβρίου 1935  ψήφισαν Βασιλευομένη Δημοκρατία 244. Αβασίλευτη Δημοκρατία 25. Λευκά 7.

Πληθυσμός:1913=929, 1920=1000, 1928=973, 1940=1382, 1951=1271, 1961=1225, 1971=997, 1981=1036, 1991=997, 2001=952, 2011=874.

Σύλλογοι: Πολιτιστικός Μορφωτικός Σύλλογος Ποντίων Άρδασσας "Η Άρδασσα" (1η Παραδοσιακή Μουσική χορευτική εκδήλωση2018).